آغازی برای زندگی سالم و هدفمند

موضوع هدفمندی در زندگی یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی است که با 4سوال یا معمای هستی

از کجا اومدم ؟ خیال باطل

برای چی اومدم؟ خیال باطل

چیکار باید بکنم ؟ خیال باطل

در آخر به کجا باید برم ؟خیال باطل

این سوالات سوالات زیادی را در درون خودش دارد مانند :

1- آیا همه چی از جایی که اومدم مشخصه

2- اگه مشخصه و سرنوشت ما از قبل رقم خورده پس ما می توانیم این سرنوشت را تغییر بدیم و از سر بنویسیم؟

3- تا چه حد ما می توانیم خودمان را تغییر بدهیم ؟

4- آیا رفتارهای من و خدمات من با نابود شدن من از بین میره یعنی این همه زحمت و خودکنترلی و مدیریت خود و پرهیز از پیروی از خواسته های درونی بعد از مردن یعنی هیچ و فقط یک نوع رنج بدون گنج.

آیا  رفتارها و کارهای مثبت من تأثیری بر کیفیت مکان موعود دارد یا نه ؟

و هزاران سوال تعیین کننده اساس زندگی بشریت

 

/ 0 نظر / 9 بازدید