گنجی در دل رنج

اگر رنج را شجاعانه بپذیریم تا واپسین دم، زندگی معنی خواهد داشت. پس می توان گفت معنای زندگی امری مشروط نیست ، زیرامعنای زندگی می تواند حتی معنی بالقوه درد و رنج را نیز در بربگیرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید